Banner

Zij speelde een belangrijke rol in het Bolswarder stadsleven, maar kende in 1626 een tegenslag toen er een oproer was in de stad waarbij het huis van de familie Heerma zwaar gehavend werd. Het huis werd toen bewoond door Johan van Heerma die het, zij het met kleine wijzigingen in de indeling weer liet restaureren. Na de dood van Pieter van Heerma werd het huis verkocht aan de familie Tammingha en later kwam het in adellijke handen namelijk van de familie thoe Schwarzenberg en Hohenlandsberg. Wilco van Holdinga Baron thoe Schwarzenberg was destijds Grietman van Barradeel. Het huis is in bezit geweest en waarschijnlijk ook bewoond gebleven door families die hoog aanzien hadden in Bolsward  zoals bijvoorbeeld doorgesluisd Fopma, oud burgemeester van de stad en daarna door Joachim Camweerd die er mr.Bombazijnwever was en vervolgens door Mathijs Geelkerken Burger Luitenant van `den stad Bolsward`. In 1696 werd het verkocht voor 200 zilveren ducatens en in 1747 moet een jaarlijkse vrije lijfrente betaald worden vanvijftig cardus-guldens en twiniig stuivers.
Het huis omvat dan nog een groter deel dan wat nu de Heeremastate wordt genoemd. Omstreeks 1830 bij de instelling van het kadaster zien we dat de Heeremastate bestaat uit het huidige pand en daaraangrenzende  panden inklusief een werkplaats. Eind 19e eeuw wordt het bezit in gedeelten verkocht, waarvan een deel verkocht werd door Harmen Anema die er tot heden een slagerij heeft gevestigd. Het overblijvende deel krijgt respectievelijk functie als boerderij, pakhuis en woonhuis. Een zware storm in 1972 heeft er voor gezorgd dat het huis bijna door de natuur gesloopt wordt. Om er voor te zorgen dat een prachtig historisch monument niet verloren gaat heeft ds. Krep in 1974 samen met een aantal Bolswarder architecten en aannemers het huis weer, zover dat mogelijk was met de weinige informatie over de bouw, in oude stijl gerestaureerd. De Bolswarder familie Terenstra heeft met de aankoop van het oude pand in 1997 een droom verwezenlijkt en heeft de geboden mogelijkheden benut om de lege stal in te vullen met vier sfeervolle hotelkamers, zonder te kort te doen aan de adelijke uitstraling van de Heeremstate.
  Heeremastate, Heeremastraat 8 8701 JG Bolsward fam; Terenstra tel.0515573063