Banner

From: "Onno Elgersma" <o.elgersma@c...>
Date: Thu Apr 26, 2001 8:17 am

Subject: Re: [Friesland-genealogy] Genealogie Renema


Nel,

Voor wat betreft het Anna-leen, hieronder een stukje uit de Encyclopedie van Friesland 1953.

Het Heerema-leen ken ik niet, wel bestaat er in Bolsward een Hettema-Heerema-leen. Dat wordt uitgebreid beschreven in het boek van G.

Abma: De vier Bolswarder lenen.

Groeten,

Onno Elgersma

LEEN. Fr. benaming voor studiebeurs (vicarium). Reeds de Brusselse ordonnantie van 2-11-1539 (Chtb. 11,776) liet toe, dat vrije prebenden (d.w.z. geestelijke beneficiën, vrij van zielszorg, en alleen bezwaard met

mislezen) mochten 'beseten ende gehouden worden bij persoonen, mindere van jaeren, ende die egheen priester zijn om daerop ter scholen geleyt te wordene', mits anderen hun missen zouden lezen en zij zelf, als zij 25 werden, hun priesterlijke functies ter plaatse zouden vervullen, of voor het beneficie bedanken Na de hervorming wordt de materie geregeld door de Statenordonnantie van 31-3-1580, art. 22, met onderscheiding van prebenden, waarvan de collatie (d.w.z. het benoemingsrecht) in het bezit was van kerkelijke gemeenten en van particuliere personen. Bij de eerste was geen verplichting de inkomsten als studiebeurs te gebruiken, zodat ze tenslotte met andere fondsen van kerkvoogdij of diaconie versmolten. De particuliere collatoren werden, na gebleken misbruik, 14-4-1584 verplicht leerlingen van 7-25 jaar te benoemen.

Dat dezen theologie moesten studeren sprak vanzelf. Maar afwijkingen slopen spoedig in, werden zelfs door Ged. Staten bekrachtigd. Twee gegadigden voor het 1480 gestichte Sint-Anna- of Christophorileen te Oldehove procedeerden hierover voor Ged. Staten, die de beperking niet noodzakelijk achtten. Na advies der Franeker juridische faculteit werd 1773 op grond der ordonnantiën van 1580 en 1584 anders beslist. Tegen de voortgaande verduistering der Lenen is 1679 een, onvolledig gebleven, register ingevoerd. De nog bestaande Lenen worden jaarlijks in de Prov. Almanak vermeld Van voor 1580 zijn er nog 12 of 15, o.a. vijf te Bolsward en drie te Lwd. Uit 1664-1788 vier, van na 1788 12 Lenen. De verpllchting adspirant theologen te kiezen, wordt niet meer nagekomen, is bij vijf nieuwere zelfs verboden.


----- Original Message -----

From: N. Zonneveld-Renema <enzonren@h...>

To: < Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. >

Sent: Thursday, April 26, 2001 12:22 AM

Subject: [Friesland-genealogy] Genealogie Renema


Bij mijn onderzoek naar de familie Renema - ik wissel al gegevens uit met Jan, kwam ik het Annaleen en het Heeremaleen tegen.

Wie kan mij meer vertellen over deze lenen. Bijvoorbeeld: wanneer ze zijn uitgegeven, door wie, ten behoeve waarvan en wie er van profiteerden.

Alle gegevens hierover zijn van harte welkom.

Nel Zonneveld - Aalsmeer

 [Non-text portions of this message have been removed]


of:

Het archief van deze Hazagebruikers-lijst met daarin alle sinds 8 juli 1999 geposte berichten staat op

Om uw abonnement te beëindigen stuurt u een (leeg) email-bericht naar:

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

 Your use of Yahoo! Groups is subject to