Banner

Tekst
De Heerema's zijn afkomstig uit Tzum (Friesland), waar ze in vroeger tijd een state (stiens) bezaten. Als stamvader wordt beschouwd Gerrolt Heerema, grietman van Westergo, die in 1045 geleefd heeft. In de genealogie van deze familie, die wij niet geheel kunnen weergeven, komen o.a. nog voor:

1045 Gerrolt, grietman van Westergo

1109 Watze

1138 Taco

1170 Gerrolt

1230 Sybrandt

1270 Johan

1320 Rienck Agges

1370 Taeche

1418 Gerrolt

1550 Watze, pastoor te Nieuwland (Friesland)

1577 Taeche of Tjerk, groot rechtsgeleerde en grietman van Wonseradeel en Oldeman van de stad Bolsward.

1584 Rienck secretaris van Franeker.


De naam is oorspronkelijk met 2 ��'s, maar werd soms ook met 1 � en het voorvoegsel "van" geschreven. Een jongere tak vestigde zich later in Leersum (Friesland). Van de oudere tak wordt in Tzum melding gemaakt dat in de 15e eeuw Heerema State werd vermaakt aan Wigle Sybrandt van Heerema. Nadien gebruikt men meestal de enkele � en het voorvoegsel "van". V��r die tijd echter niet.


De volgende vrouwennamen treffen wij o.a. nog in deze genologie aan:
Christine, Aldegonde, Maria, Margaretha, Beatrix en Agnes.

Muurschilderingen in Bolsward in de St. Maartenskerk. Fresco's aangebracht tegen de zijwanden van later datum en ook van geheel ander karakter dan die uit de Noordelijke zijbeuk.


E�n daarvan toont ons een voornaam geklede biddende vrouw, geknield voor een priesterlijke figuur. Achter haar de wapenschilden van de geslachten Heerema en Drittema. De bedoeling van de schildering blijkt uit de tekst die onder de figuur is aangebracht.


In 1572 is op 2 november Wietske Heerema overleden op 5� jarige leeftijd. In het koor vond men nog de grafzerk van dit meisje en dochter van Douwe Heerema en Luts Evo's dochter Drittema, allebei telgen uit Bolsward. Aanzienlijke geslachten, zeer vermogend en trouw aan het oude geloof.


Het familiewapen ziet er als volgt uit:


in azuur (blauw) 3 ruiten van zilver geplaatst 2 en 1. 2 en 4. In goud: 3 schelpen van sabel (zwart) geplaatst 2 en 1. 3. In zilver: 2 eikels en 1 vingerblad van sinopel (groen) geplaatst 2 en 1


Van mijn eigen familie kan ik dit nog opgeven:


Jan Martens Heerema, gehuwd met Gertrud Pietersma Steenstra. Zoon is:


Johannes Heerema, geboren 10 mei 1796 te Donrijp, gehuwd met Jeltje Johz. Brandsma. Zoon is:


(dit moet zijn Jan Heerema) Johannes Heerema, geboren op 4 november 1841, gehuwd met Jeltje Dirksz. de Boer. Zoon is:


Johannes Heerema, geboren 24 februari 1866, overleden op 13 oktober 1951, gehuwd met Froukje Brinksma, overleden op 28 december 1922.


Johannes Heerema, geboren 4 november 1841, had behalve Johannes nog 4 andere zonen, te weten Dirk, Keimpe, (dit moet zijn Rein en Eeltje) Kle en Ryn. Keimpe was ongehuwd en sneuvelde in de Atjeh oorlog (vermoedelijk in 1903). Rijn was gehuwd, doch kinderloos. (dit moet zijn Eeltje) Kle had wel (een zoon) zoons, hoeveel weet ik niet, maar zijn dochter woont in Leeuwarden. Haar adres was: F. de Lange Jan v. Goyenstraat 3 huis. Dirk had ook zoons, 1 ervan woont in Canada. Daar kunt u ook informeren voor meer gegevens. Het adres ervan is: J. Heerema, 3612, Macleod trail, Galgary (Alberta), Canada. Hij heeft daar een zaadhandel.

Johannes Heerema, geboren 24 februari 1866 had 4 zoons, te weten Jan, Tjalling, Dirk en Keimpe. Tjalling heeft alleen dochters, Dirk is kinderloos, Jan heeft 1 zoon en Keimpe heeft 1 zoon.


Johannes Heerema, geboren 5 januari 1921, gehuwd met Francina Mulder. Zoons: Jan, geboren 3 juni 19.., gehuwd met Geertruida Aaltje Hessels. Gerard, geboren 14 maart 19.., gehuwd met Jannetje van Beek. Frans Floris, geboren 25 januari 19..